Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

Incidentele baten en lasten

In de jaarrekening moet een overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. 

Omschrijving Primitief Raming na wijziging 2021 Werkelijk Werkelijk
2021 2021 2020
Programma 1 Ruimte
Onderhoud wegen ten laste van de reserve 320 542 539 39
Leges straatwerk -70 -74
Gladheidsbestrijding 25 26
Nabo, beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen 22 22 264
Internationaal netwerkburo 20
SPUK, rijksbijdrage -92 -98 -116
Atletiekbaan 228 228
Onderhoud gebouwen ten laste van de reserve 242 327 305 44
Slingeplas 743 743 28
Opheffing Recreatieschap Achterhoek Liemers -36
Klimaatadaptie en duurzaamheid 73
Transitievisie Warmte -20 -21
Programmaplan Droogte 2021 10
Bodemprojecten 158 146 -64
Bodemprojecten ten laste van de reserve 90 90
Energieprojecten 25 23
ODA, afrekening 2021 26
Uitvoeringsplannen structuurversterking 422 643 225
Bouwgrond: subsidie starterskavels 36 36
Bouwgrond verlies- en boekwinst 32
Bouwleges -50 -147 -495
Invoer Omgevingswet 32 40 90
Projecten Regiodeal 86 58
Uuthuuskes, herwaardering grondwaarde -267 -267
Diverse uitgaven gedekt door reserve 17
Totale inkomsten in verband met corona -187 0
Totale uitgaven in verband met corona 91 328 99
Programma 2 Sociaal domein
Dotatie, vrijval voorziening wethouders -269 116
Bestuurlijke samenwerking, Leader 53 53
Bommen onderzoek 49
Verduurzaming schoolgebouwen 274 239 9
Tijdelijke uitbreiding schoolgebouw 89
Onderwijshuisvesting (reserve) 7 6
Leerlingenvervoer, niet uitgevoerde diensten -88
Subsidie voor projecten -20
Subsidie Pumptrackbaan 30 30
Muziekschool 60
Project Kerkenvisie 10 13 13
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve 32 22 22 28
Naoberfonds, algemene reserve 107 10 28
Gebundelde BUIG uitkering -200 -178 -489
Laborijn, aandeel positief resultaat 2020 -463 -463
Transisitievergoeding -87
Stadsbank Oost Nederland, uittreedvergoeding 375
Diverse uitgaven gedekt door de reserve 25
Totale inkomsten in verband met corona -488 -2.131
Totale uitgaven in verband met corona 91 1.007 3.328
Programma 3 Bedrijfsvoering
Grondverkopen -60 -229 -164
Herwaardering gronden en gebouwen -25 -22 170
Viering 75 jaar bevrijding 48
Rijksbijdrage in loonkosten -154
Diverse uitgaven bijdrage in de reserve formatie en organisatie 354 14 -182
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve 101 17 31 42
Omgevingswet, ICT kosten 21 36
Lagere dividend opbrengst 52
Rentevergoeding naheffingsaanslagen btw Afvalfonds 37
BTW/BCF suppletieaangifte 2019 en 2020 -21
Onderzoek bommen, afwikkeling voorgaande jaren 85 37 84
Gift -130
Provinciale bijdrage Corona -77
Rijksbijdrage vanwege gederfde huurinkomsten sportaccommodaties -40
Totale inkomsten in verband met corona -889 -1.313 -1.171
Totale uitgaven in verband met corona 707 155 199
Totale incidentele baten en lasten 1.049 2.128 1.317 46

Incidentele mutaties reserves

Reserve Primitief Raming na wijziging Werkelijk Werkelijk
2021 2021 2021 2020
Algemene Reserve -1.034 -906 -480
Onderhoud wegen -320 -542 -539 -39
Onderhoud gemeentelijke gebouwen -375 -366 -358 -122
Huisvesting Onderwijs -281 -245 -92
Formatie en organisatie -354 -14 182 132
Bodemsanering -90 -90 -18
Dorpsuitleg 0 0 -263
Totaal incidentele mutaties op de reserves -1.049 -2.327 -1.956 -882

Structurele mutaties reserves

Reserve Primitief Raming na wijziging Werkelijk Werkelijk
2021 2021 2021 2020
Onderhoud wegen 290 290 290 290
Formatie en organisatie 80
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 180 180 180 180
Huisvesting Onderwijs 90 90 90
Totaal structurele mutaties op de reserves 560 560 560 550