Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Een deel van de gemeentelijke taken richt zich op het onderhoud van de openbare ruimte en kapitaalgoederen. Om deze kapitaalgoederen op een acceptabel niveau te houden, is goed beheer noodzakelijk. Gelet op de omvang van de te beheren kapitaalgoeder

Algemeen

Een deel van de gemeentelijke taken richt zich op het onderhoud van de openbare ruimte en kapitaalgoederen. Gelet op de omvang van de te beheren kapitaalgoederen legt deze taak een substantieel beslag op de middelen. Het beleid is opgenomen in de nota verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen.

Openbare ruimte

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
De voortdurende ontwikkeling en zorg die is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte waarmee de belanghebbenden tevreden zijn en zich betrokken weten, zodanig dat ook de leefbaarheid en de economische vitaliteit wordt gediend. De komende jaren wordt veel aandacht besteed om de openbare ruimte aan te passen aan de klimaatontwikkelingen en krijgt de biodiversiteit de nodige aandacht.

> Onderhoud wegen 
Voor het onderhoud van de wegen is in 2009 een beleidsnota wegen vastgesteld. Het was de bedoeling om bij de invoering van de Omgevingswet te kijken of een nieuwe beleidsnota wegen moet worden vastgesteld of dat dit wordt ondergebracht bij openbare ruimte in zijn algemeenheid. Doordat de omgevingswet steeds is uitgesteld, is dit nog niet gebeurd. De verwachting is dat de omgevingswet per 1 januari 2023 inwerking treedt. De huidige nota is nog actueel en er kan nog enkele jaren mee gewerkt worden. Wel is er in de wegennota onvoldoende rekening gehouden met klimaat en duurzaamheid. Momenteel wordt er voor zowel klimaat als duurzaamheid beleid opgesteld welke geïmplementeerd moeten worden voor het onderhoud van onze openbare ruimte in het algemeen en dus ook voor de wegen waar het onderhoud ligt bij de gemeente. Het groot onderhoud van de wegen steunt op jaarlijks geactualiseerde onderhoudsschema’s die uitgewerkt en/of bijgesteld worden na visuele inspecties. In deze onderhoudsschema’s zijn de wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, opgenomen die voor de komende vijf jaar op de planning staan. De kosten voor groot onderhoud bedroegen in 2021 € 539.000 en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderhoud wegen. Deze reserve wordt jaarlijks met een gelijk bedrag van € 290.000 gevoed. Het groot onderhoud is ondergebracht in een moederbestek en daarbij is ervoor gekozen om niet alles uit te voeren. Het regulier jaarlijkse onderhoud van de wegen bedroeg in 2021 € 376.000. De reserve en het actuele meerjaren onderhoudsplan (MOP) zijn op elkaar afgestemd. Hierbij is geen sprake van afwijkingen of achterstallig onderhoud. Uit inventarisatierondes van de wegen blijkt dat er geen noemenswaardige afwijkingen zijn ten opzichte van de actuele onderhoudsplannen. Er kunnen zich incidenten voordoen die direct worden opgelost. Deze staan los van de reguliere onderhoudsplannen. Investeringen worden geactiveerd en op grond van de economische levensduur afgeschreven. 
Verder zijn in 2021 verschillende infrastructurele werken uitgevoerd, te weten:
•    In afrondende fase Admiraal De Ruyterstraat/Dijkstraat;    •    Omgeving nieuwe bibliotheek;    •    Prinsenstraat;
•    In afrondende fase Beggelderdijk;    •    Eligiusstraat/ Willibrordstraat;    •    Weekmarkt.

> Onderhoud bruggen en duikers 
Om het onderhoud en de instandhouding van onze bruggen en duikers te waarborgen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Jaarlijks worden alle bruggen en duikers geïnventariseerd en gecontroleerd. Op basis hiervan wordt het reguliere onderhoud uitgevoerd. De lasten hiervoor waren in 2021 € 13.000. Uit de inventarisatieronde blijkt verder dat het meerjaren onderhoudsplan nog steeds actueel is en er geen afwijkingen van het onderhoudsprogramma zijn geconstateerd. 

> Openbare verlichting 
In 2013 is een vervangingsplan opgesteld. Hier is in aangegeven welke verlichting vervangen moet worden om het hoogste rendement te bereiken. Armaturen die worden vervangen, worden allemaal omgezet naar led-verlichting. In 2019 is een kleine inhaalslag geweest, waardoor € 122.000 is uitgegeven aan vervanging. Voor 2020 is de keuze gemaakt om armaturen alleen te vervangen als dit echt noodzakelijk was. Vandaar dat er in 2020 ten opzichte van 2019 veel minder is uitgegeven. In 2021 is voor € 23.000 nieuwe verlichting vervangen. In 2021 is een eerste aanzet gegeven voor het maken van beleid met betrekking tot de verlichting in de openbare ruimte waar de openbare verlichting een onderdeel van is. In 2022 wordt dit uitgewerkt.

> Openbaar groen
Gekoppeld aan ons groenbeleidsplan is er een groenbeheersplan waarop het jaarlijks onderhoud van het openbaar groen is gebaseerd. Door het onderhoud op basis van dit plan te laten uitvoeren kan het gestelde onderhoudsniveau worden gehandhaafd. De kosten voor de Axent waren in 2021 € 40.000 (bestek en andere werkzaamheden A niveau). Daarnaast heeft de Hacron het onderhoud van de sportvelden voor haar rekening genomen. Dit heeft in 2021 € 46.000 gekost. Door de klimaatverandering treedt er vaker droogte op waar veel bomen last van ondervinden. Hierdoor zal de sterfte toenemen en moet er meer onderhoud gepleegd worden. In 2020 is een eerste aanzet gemaakt om inzichtelijk te krijgen hoe we in de toekomst de uitgaven kunnen beperken. Vanuit het onderzoekprogramma is in 2021 een cyclus opgesteld wanneer onderhoud moet gaan plaatsvinden. 
> Speelvoorzieningen 
In 2014 is de speelnota Spelenderwijs Ontmoeten vastgesteld. De speelterreinen voldoen aan de nota Spelenderwijs Ontmoeten. Voor nu plegen we alleen regulier onderhoud en vervangen we toestellen als deze niet hersteld kunnen worden. Daarnaast worden de speeltoestellen jaarlijks gekeurd. Voor het onderhoud en de vervanging van speelvoorzieningen is respectievelijk € 16.000 en € 25.000 uitgegeven. 

> Riolering
Het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat de gemeente een rioleringsnota dient te hebben. Het GRP 2015-2019 is in 2015 door de raad vastgesteld. Het onderhoud en de vervanging van de riolering vindt conform de kaders van deze nota plaats. Tevens wordt aangegeven hoe de maatregelen en investeringen worden bekostigd. Momenteel wordt nog gewerkt met het GRP 2015-2019, omdat dit plan nog aan de eisen voldoet en we aan willen sluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De stresstesten zijn klaar en gepresenteerd aan de raad. De volgende stap is de risicodialoog en welke maatregelen er kunnen worden genomen. De maatregelen die uit de risicodialoog komen, kunnen worden verwerkt in de omgevingsplannen. In 2020 is met omliggende gemeenten en andere externe partijen gezamenlijk opgetrokken om de stresstesten uit te voeren. Nu wordt bekeken of we op deze voet door willen gaan of dat we het in regionaal verband gaan oppakken. 
De investeringen in de riolering worden geactiveerd, de lasten worden via de riooltarieven verhaald op de burgers. Eventuele overschotten of tekorten worden jaarlijks met de voorziening Riolering geëgaliseerd. Waar mogelijk worden reconstructies van wegen en vervanging van riolering gecombineerd. De kosten voor het onderhoud van de riolering in 2021 waren € 434.000. 
In 2021 zijn de stresstesten afgerond en is inzichtelijk geworden welke maatregelen moeten worden genomen om overlast door klimaatverandering te voorkomen. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt.

Gebouwenbeheer

De gemeente heeft een aantal gebouwen in eigendom, beheer en onderhoud. Om waardevermindering van de gebouwen te voorkomen is een goede staat van onderhoud noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het beheer en onderhoud van het gebouw, alles wat aard- en nagelvast is (technisch onderhoud) en het beheer en onderhoud door de gebruiker (water, gas, elektra, telefonie, schoonmaak en dergelijke). Het onderhoud van de diverse gebouwen van de gemeente wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Zowel het groot als het klein onderhoud van gemeentelijke gebouwen, die niet voor de gemeentelijke dienst zijn bestemd, komt voor rekening van de gemeente. Het groot onderhoud is in beeld gebracht door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MOP). Jaarlijks worden de gebouwen geïnspecteerd en de onderhoudsschema’s worden hierop aangepast. Om deze kosten te dekken is een reserve gevormd die jaarlijks met een gelijk bedrag van € 180.000 wordt gevoed. In 2021 is voor € 358.000 aan groot onderhoud uitgevoerd en aan de reserve onttrokken. Daarnaast is in 2021 voor het reguliere jaarlijkse (kleinere) onderhoud € 114.000 uitgegeven. Ieder jaar wordt aan een aantal specifieke gebouwen extra aandacht gegeven door middel van clustering van onderhoudswerkzaamheden, waardoor een efficiency voordeel gehaald wordt. Met de vaststelling van het onderhoudsplan is voldoende onderbouwing aanwezig om de gebouwen adequaat te onderhouden en in stand te houden. 

De vervolgstappen in de verduurzaming van het vastgoed zijn gezet op verschillende gebouwen. Op de locatie sporthal Bredevoort is de realisatie van zonnepanelen op het dak opgeleverd in 2020. Hier wordt zowel voor het gemeentelijke deel als een deel voor het Kulturhus zonne-energie opgewekt. Op de daken van de Aladnahal en de Eurohal in Dinxperlo zijn medio 2021 zonnepanelen aangebracht en in gebruik genomen. Ook is hier de verlichting vervangen door LED. Met de verduurzamingsmaatregelen op deze locaties verwachten we een grote slag te kunnen maken in het streven naar energieneutraal. 
Graag zouden we ook de eigen gemeentelijke accommodaties willen voorzien van zonnepanelen. De Hofstraat zou qua omvang het meest geschikt zijn, maar na onderzoek blijkt dat hier de dakconstructie onvoldoende is. Hier wordt nu gekeken naar andere verduurzamingsmogelijkheden. 
Zowel het groot onderhoud aan de toren van de NH Kerk als de Teunismolen is opgestart. Voor deze locaties is rijkssubsidie aangevraagd. Daarnaast is deze aangevraagd voor de Ahof en de Sheddaken aan de Hofstraat. Voor beide locaties is een advies en plan van aanpak opgesteld. De uitvoering hiervan is in voorbereiding, maar is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van installateurs en aannemers. 
Ieder jaar is er een geringe wijziging in de gebouwvoorraad. In 2020 is aan het Lage Blik de voormalige Aldi en bovengelegen woningen aangekocht. Deze zijn in 2021 verbouwd, waarna de bibliotheek hierheen is verhuisd. Boven de bibliotheek bevinden zich twee woningen. Daarnaast is de beëindiging van het peuterspeelzaalwerk aan de Willebrordstraat aangekondigd. Inmiddels lopen vergaande gesprekken om dit gebouw te verkopen. In het centrum van Dinxperlo is de voormalige cafetaria aan de Wilhelminastraat in 2020 aangekocht en weer terug verhuurd aan de voormalig eigenaar. Aan de Sondernweg is een boerderij met opstallen en bijbehorende gronden in erfpacht uitgegeven. Voor het brandweerkorps in Dinxperlo zijn gesprekken gestart om te kijken naar een Nederlands/Duitse samenwerking met de collega’s uit Suderwick. Hiervoor worden plannen ontwikkeld om een nieuwe gemeenschappelijke kazerne te bouwen.